Til hovedinnhold

Vi produserer heller og belegningsstein i en rekke ulike formater. Formatet avgjør styrken på det enkelte produktet . Her følger litt generell informasjon som kan hjelpe deg til å velge riktig produkt til det aktuelle området/behovet.

Viktig: det er oppbygningen under som skal være lastbærende, ikke dekket på toppen. Dekket på toppen anses som et slitelag.

Betongprodukter produseres ihht. standardene NS-EN 1338 for belegningsstein, og NS-EN 1339 for heller. I testingen av heller måles bruddlast og man forholder seg til ulike bruddlastklasser, fra 70 til 250. Heller med bruddlastklasse under 110kN er hageheller, beregnet for gangsoner og alle typer terrasser. Heller med bruddlastklasse over 110 kN er delt inn i bruksområdene A, B og C (se under).

I Kapittel 673 i Håndbok N200 Vegbygging (juli 2018) er det beskrevet bruksområder som gjelder for valg av produkter:

Tabell 542.1 Dekk og settelagstykkelse for alle trafikkarealer

Tabell 542.1

Bruksområder for belegningsstein

Vegdekker av belegningsstein av betong kan benyttes til adkomstveger, gang-/sykkelveger, parkeringsplasser, industriområder o.l. Dekkene kan også benyttes på veger og gater med skiltet hastighet 50 km/t eller lavere.

Bruksområder for betongheller

Dekker av betongheller egner seg godt på gangarealer som fortau, gågater, torg og lignende med begrenset trafikk. På heller angis bruddlastklasser ihht henhold til NS-EN 1339.

Ved dekke av betongheller skal det benyttes kjøresterke heller. Kjøresterke heller skal som et minimum ha en karakteristisk bøyestrekkfasthet på 4,0 MPa (klasse 2 etter NS-EN 1339) og en bruddlast på 14,0 kN (klasse 140 etter NS-EN 1339).

Bruddlastklasse skal velges avhengig av bruksområde (Håndbok N200 Vegbygging):

A. Heller til bruk i områder uten trafikk, skal ha bruddlastklasse minimum 110. (Kun tillatt med vedlikeholdsmaskiner, aksellast inntil 1,5 tonn.)

B. Heller for offentlige plasser med begrenset belastning, skal ha bruddlastklasse minimum 140. (Maks. aksellast 8 tonn og sporadisk trafikkering/varetransport.)

C. Heller for offentlige plasser med tyngre belastning, skal ha bruddlastklasse minimum 250. (Fri trafikk av renholdsmaskiner og sporadisk trafikk av kjøretøy med aksellast inntil 10 tonn.)

Produktinformasjon

I produktdatabladene finner man riktig informasjon om det enkelte produkt, men vi har også laget en hurtigguide som gjør det enklere å navigere for å komme frem til det mest egnede produktet.

Hurtigguide for valg av riktig produkt:

HURTIGGUIDE

*Bærelaget vurderes særskilt ved bruk av dette formatet.

Brannoppstillingsplass

Vi får ofte spørsmål om hvilke produkter som er egnet for brannoppstillingsplasser. Her er det ulike krav fra kommune til kommune, men brannbiler er tunge og om man skal følge spesifikasjonen under så er det primært belegningsstein (låsestein) som kan benyttes. Brannoppstillingsplasser er imidlertid områder som ikke er i bruk med mindre det brenner og det er ofte et ønske om at dette arealet skal være grønt. Gressarmeringsstein er ikke i tråd med kravene under, men brukes ofte om man får aksept for at det er ok å bytte ut knuste heller om ulykken skulle være ute.

Typiske krav til brannoppstillingsplass:

  • Bredde minimum 7 meter. I enkelte tilfeller hvor det er åpenbart at det ikke vil bli behov for tosidig innsats i fremtiden, vil det kunne prosjekteres oppstillingsplasser for ensidig innsats med bredde minimum 5,5 meter. Dette må imidlertid avklares med brannvesenet i hvert enkelt tilfelle.
  • Stigning maksimalt 6 %.
  • Totalvekt 28 tonn (Akseltrykk: 10 tonn /Boggitrykk: 18 tonn)
  • Punktbelastning støtteben minimum 19 tonn på belastningsflate 60x60 cm (varierer).

Standard oppbygning: Permeabel (drenerende) vs tradisjonell oppbyggning

Oppbygning av tradisjonelle og permeable dekker 2

Dimensjonering

Vi skiller mellom tradisjonelle tette dekker og permeable (drenerende dekker) som skal konstrueres slik at overvannet fordrøyes i oppbygningen under steinen. Forskjellen er at den permeable (drenerende) oppbygningen består av masser UTEN finstoffer. Se «Veileder for permeable dekker» under.

Henvisninger: