Til hovedinnhold

Asak Miljøstein skal bidra til et bedre miljø, med fokus på bærekraft. Norsk, lokal produksjon og produktinnovasjon som bidrar til å løse miljøutfordringer. Ombruk og resirkulering, skal alltid etterstrebes for å utvikle miljøriktige uterom.

Produksjon og logistikk

Asak Miljøstein er en del av norsk industri med produkter som produseres utelukkende innenlands gjennom hele verdikjeden. Fem fabrikker fordelt over hele landet gir en unik nærhet til markedet.

Asak Miljøillustrasjon 1

Råvarene er også norske og gjerne lokale, i nærheten av produksjonsstedet. Det gir en merverdi for lokalsamfunn og skaper arbeidsplasser samtidig som det gir korte transportveier.

Vi benytter utelukkende norske kvalitetstransportører med moderne transportmidler og lokal kunnskap som sikrer en effektiv og miljøvennlig logistikk.

Miljø ISO

Sertifisert ihht. NS-EN ISO 14001:2015

Asak Miljøsteins fem produksjonsanlegg har strenge krav til HMS og miljø. Samtlige fabrikker har besluttet en miljøpolicy (se under) og er miljøsertifisert ihht. ISO14001.

Betong og bærekraft

Betong er et naturlig materiale som består av sand og stein (tilslag), vann og bindemiddel (sement) som presses sammen og herder. Produktene inneholder ingen armering, og lite sement i forhold til andre typer betong noe som gjør CO2 fotavtrykket minimalt.

Asak Miljøillustrasjon 2

Sement er den råvaren som har størst påvirkning i forhold til CO2 utslipp. Våre produksjonsanlegg får sement fra Heidelberg Materials anlegg i Brevik, som kanskje har verdens mest miljøvennlige sement. I fremtiden vil sementen herfra være utslippsfri, når anlegget for CO2 - fangst og lagring er etablert.

Sirkulær Økonomi

Sirkulær

I begrepet sirkulær økonomi ligger det å ivareta ressursene og unngå å skape avfall. Målet er å redusere uttak av råvarer (primære) fra naturen. Ved å bruke ressursene flere ganger blir avfall en verdi og en ny (sekundær) ressurs.

Ombruk

Våre betongprodukter har lang levetid og kan tas opp og gjenbrukes andre steder i løpet av levetiden, men det er også et svært attraktivt materiale for resirkulering til nytt tilslag.

Resirkulering

Våre betongprodukter kan knuses ned til nytt tilslag og benyttes som innsatsfaktorer i ny produksjon av betong. Sammen med Universitetet i Arktis og i Circulus- og MILBET-prosjektet har dette vært testet ut ved vår fabrikk i Bodø med svært gode resultater.

Betong som materiale

Ingen andre byggematerialer gir så mye kreativ frihet: betong kan støpes i hvilken som helst form og det gir muligheter også i uterommet. Betong er også et bestandig materiale med svært lang levetid.

Asak Miljøillustrasjon 3

Pantheon i Roma er snart 2000 år gammel og har verdens eldste og største kuppel i uarmert betong.

Betong tar opp CO2

Det er velkjent at betong tar tilbake CO2 gjennom livsløpet. Prosessen kalles karbonisering og gjennom et forskningsprosjekt i regi av SINTEF har vi dokumentert at vår belegningsstein tar tilbake 50 - 76% av sitt potensiale, gjennom livsløpet (60 år).

Forskningsprosjektet gikk over to år og formålet var å måle CO2–opptaket i betong ved bruk av belegningsstein. Dette ble gjort med nyutviklet måleteknologi hos SINTEF Community der CO2-opptaket ble målt direkte i laboratoriet.

CO2 -bindingen inngår i ny EPD.

Kortreiste kvalitetsprodukter

Vår produktgruppe er fraktsensitiv pga høy vekt og derfor er nærhet til markedet svært viktig. Med fem fabrikker fordelt over hele landet har vi en unik nærhet til markedet uavhengig av hvor i landet man befinner seg. Bruk av lokalt tilslag i produksjon betyr mindre transport og dermed mindre CO2.

Asak Miljøillustrasjon 4

Miljøpolitikk i ASAK-gruppen

  • I ASAK-gruppen overholder vi gjeldende lover og regler fastsatt av offentlige myndigheter.
  • Våre fabrikker skal være trygge arbeidsplasser både med tanke på våre ansatte og for miljøet i de lokale omgivelsene vi driver virksomhet.
  • Våre produkter lages med tanke på lange livsløp og mulig ombruk og vi etterstreber bruk av lokalt tilslag og mest miljøvennlige resept.
  • Vi holder stadig søkelys på avfallssortering og gjenvinning, og har et kontinuerlig mål om å redusere mengde avfall generelt, og miljøskadelig avfall spesielt.
  • Vi skal jobbe for å redusere vårt produksjonsavfall og for å finne gode gjenbruksområder for dette.
  • Gjennom stadig måling av vår miljøpåvirkning, jobber vi for å sette inn riktige tiltak for å bedre våre miljøprestasjoner og for å oppnå våre miljømål.

Overordnede miljømål:

  • Følge gjeldende miljølover og -forskrifter
  • 90 % gjenbruk av betongavfall
  • 90 % sorteringsgrad på avfall