Til hovedinnhold

Overvann er et økende problem her i landet hvor avløpsnettet er underdimensjonert, samtidig som vi får mer intens nedbør. Dette fører til oversvømmelser og skader på infrastruktur.

Nye regelendringer i plan – og bygningsloven gjør at kommuner kan stille krav om at overvann skal håndteres på egen tomt.

PERMEABLE DEKKER – Naturbasert overvannshåndtering

Et permeabelt dekke med belegningsstein er et drenerende dekke som lar vannet passere gjennom fugene og ned i den permeable oppbygningen under, hvor vannet fordrøyes. På den måten unngår man avrenning på overflaten samtidig som dekket ivaretar sin funksjon ift. ferdsel. Vannet renses på sin vei igjennom konstruksjonen på naturens egen måte – tilbake til grunnvannet.

I en permeabel konstruksjon skal alle massene i oppbyggningen være uten finstoffer. Se mer info under "prosjektering".

Et permeabelt dekke har dermed tre hovedformål:

 1. å fungere som en hard og plan overflate som tåler trafikkbelastning
 2. å fungere som et LOD-tiltak.
 3. å fungere som et rensetiltak

Det er noen klare fordeler ved permeable dekker:

 • Fordrøyer flomtopper ved intensiv nedbør. Det avlaster overvannssystemet
 • Muliggjør opp til 100 % infiltrasjon av overvann
 • Reduserer eller eliminerer behovet for rør og kummer for overvann
 • Eliminerer stående vann på overflaten
 • Har en styrke som tilsvarer konvensjonelle dekker
 • Bidrar til en naturlig vannbalanse mellom luft og jord og reduserer «heat island» effekten
 • Bidrar til å opprettholde grunnvannsnivået
 • Bidrar til rensing av overvann ved å fange opp skadelige partikler
 • Stimulerer tilveksten av mikroorganismer
 • Øker graden av biodegradering

Et permeabelt dekke ivaretar trinn 1 og 2 i treleddsstrategien og er en svært godt egnet løsning for områder beregnet for gang- og biltrafikk.

Bakgrunn

Nye byggeregler om håndtering av overvann for nye byggetiltak

Fra 1. januar 2024 trer det derfor i kraft endringer i TEK17 §15-8 første og andre ledd og SAK §5-4 tredje ledd, bokstav j.

illustrasjon

Endringene kommer som følge av en ny bestemmelse i plan- og bygningsloven - §28-10 - som regulerer håndtering av overvann. Endringen ble vedtatt i Stortinget allerede i 2022. Den nye §28-10 sier at tiltak skal gjennomføres slik at overvann i størst mulig grad infiltreres eller fordrøyes på eiendommen. Forsvarlig avledning skal sikres og opparbeides så langt det er nødvendig. Dette gjelder bare dersom kommunen ikke har egne bestemmelser om overvann i egne arealplaner. Bestemmelsen trer i kraft 1. januar 2024.

Det blir lovfestet en treleddsstrategi for håndtering av overvann med:

 • Infiltrasjon
 • Fordrøyning
 • Sikker avledning

Utdrag fra Direktoratet for byggkvalitet 14.12.23

Nytt første ledd i §15-8:

(1) Løsninger for infiltrasjon, fordrøyning og avledning av overvann skal til sammen dimensjoneres for nedbør med klimajustert 100-års gjentaksintervall, så langt ikke annet er bestemt i arealplan.»

Hensikten med bestemmelsen er å sikre at overvann håndteres lokalt og unngå at overvann tilføres hovedledningen. Overvannshåndtering bør i utgangspunktet reguleres i kommunale arealplaner. Lokale krav vil kunne forhindre over- eller underdimensjonering av overvannsløsninger. Dersom kommunale planer ikke stiller krav til håndtering av overvann, gjelder kravene i forskriften.

Utdrag fra TEK17 §15-8

Sveberg prosjektet

I Malvik utenfor Trondheim prøver forskere å løse utfordringene med hyppigere og kraftigere nedbør.  Med et klima i endring og fortetting i byene har en ny floke oppstått: Regnet som faller fra himmelen har ingen steder å gjøre av seg.

Les mer

Sortiment

Asak FLYT

Asak FLYT er et nytt permeabelt system laget i samarbeid med Snøhetta for å møte fremtidens utfordringer, som samtidig tilbyr et fleksibelt design.

Les mer

Asak Drenstein

ASAK Drenstein er en kvadratisk, permeabel belegningsstein. Den gir et solid dekke som samtidig er drenerende og lar vannet infiltrere det permeable underlaget under dekket.

Les mer

Arena Dren

Arena Dren har skjulte avstandsknaster, og på den måten drenerer overvann gjennom dekket. Formatet er tilpasset standard Arena, slik at man kan kombinere disse for å skape tette og åpne soner i dekket. 

Les mer
Permac Lock Dren

Permac Lock Dren

Permac Lock Dren er en perfekt stein til tungt belastede arealer. Steindekker lagt på industriarealer, havneanlegg, flyplasser og lastesoner gir fordeler sammenlignet med asfalt og støpte dekker, fordi steindekker har bedre lastfordeling/bærevne, slitestyrke og økonomi.

Les mer